Jaktkort:

http://www.autosenteret.biz/jakt.html

 

Nye regler for jakt i Øvre Dividal nasjonalpark.

Det er nå tillatt å jakte i Øvre Dividal nasjonalpark fra 10. september med unntak av et område, Havgavuobmi, der all jakt fortsatt er forbudt. Nasjonalparken er utvidet og det er opprettet et nytt Dividalen landskapsvernområde.

Fredningsbestemmelsene for Øvre Dividal nasjonalpark er revidert og jakt og fangst er nå tillatt etter voltlovens bestemmelser, unntatt i Havgavuobmi der all jakt og fangst fortsatt er forbudt. Det vil si at det er samme jaktstart i nasjonalparken som på statsgrunn utenfor nasjonalparken, 10. september. Det er nå også lov til å jakte på storfugl og orrfugl i nasjonalparken.

Området med jaktforbud i Havgavuobmi har følgende grenser: I vest Divielva. I nord Julusjohka til utløpet av Julosjávri, videre bekken til Beassetjávri, derfra i rett linje over Bæsset til utløpet av Adajávri og derfra etter dette vassdraget til riksgrensen. I øst riksgrensen og i sør grensen for nasjonalparken fra riksrøys 283 A til Divielva.

Øvre Dividal nasjonalpark er utvidet og omfatter nå også Skakterjuvet, Storfjellet og Skakteråsen. Det er også opprettet et nytt Dividalen landskapsvernområde som omfatter dalbunnen fra Skakterelva til grensen for nasjonalparken. Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser også i landskapsvernområdet.

Områdene er vernet etter naturvernloven og har et eget regelverk.

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061201-1316.html

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061201-1315.html

All ferdsel i disse områdene skal derfor ta spesielt hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Plantelivet, også døde trær, skal beskyttes mot skade og ødeleggelse, men det er tillatt med et skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning.

God jakt!