Dividalen nasjonalpark

Sameland med lange tradisjoner

Det samiske ordet “dievva”, som betyr rundaktig og tørr haug, er opprinnelsen til Dividal-navnet. I utallige generasjoner har samene brukt området som i dag er nasjonalpark.

Øvre Dividal Nasjonalpark ligger i indre Troms og er på ca. 741 km² og ble opprettet i 1971.

Det finnes mange samiske kulturminner her, alt fra før-kristne offerplasser og kjøttgjemmer til gammer og reingjerder av nyere dato.

På slutten av 1700-tallet kom nybrottsfolk fra Østerdalen, Gudbrandsdalen og Helgeland, og disse ble de første fastboende nordmenn i indre Troms. På samme tid innvandret folk fra Tornedalen i Sverige. Innvandrerne slo seg først ned i hoveddalene i lavlandet, og Dividalen ble bosatt nokså seint. Den øverste gården i Frihetsli ble rydda i 1844.

Stort sett var forholdet mellom folkegruppene godt, men konflikter mellom “døler” og samer forekom. De norske bosettingene innskrenket områdene samene hadde fra gammelt av, og mange flytteveger måtte legges om. I dag har rein fra de svenske samebyene Lainiovuoma og Saarivuoma sommerbeiter i nasjonalparken.

Nasjonalparken preges først og fremst av fjellnatur. Fra daler med frodig bjørkeskog og gammel furu er vegen kort til det vidstrakte høyfjellet med åpne daler og krokete fjellbjørk. Vekstsesongen her nord er kort, men en variert berggrunn bidrar til en fjellvegetasjon med hele 315 registrerte høyere plantearter.

Øvre Dividal har en felles bjørnebestand med områder på svensk side, og nesten årlig observeres det binne med unger. Området har også en fast bestand av fjellrev, og det forekommer gaupe og streifdyr av ulv. Jervbestanden i området er også blant de tetteste i Nord-Europa. De fleste av parkens mange grunne vatn er fiskerike. Du kan fiske ørret, røye, harr, gjedde og lake.

I nasjonalparkene kan du:
Ferdes fritt til fots og på ski, raste og telte.
Plukke bær og sopp
Jakt og fiske etter reglene for området.
Tenne bål mellom 15. september og 15. april.

I nasjonalparkene skal du ikke:
Skade planter og trær eller forstyrre dyr.
Ferdes med motorisert kjøretøy.
Bryte stein, mineraler eller fossiler.
Forurense eller forsøple.
Tenne bål mellom 15. april og 15. september

For mer informasjon: www.dirnat.no/nasjonalparker